Jak zagłaszać szkodę
W celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów należnych placówce medycznej z tytułu udzielonej pomocy lekarskiej, leczenia szpitalnego, innych objętych ubezpieczeniem kosztów niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Wiener TU S.A.:
pod numerem tel. +48 22 741 39 70 (czynne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu) ewentualnie napisz na assistance@global-assistance.pl

W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dokonać zgłoszenia szkody w Wiener TU S.A. telefonicznie pod nr +48 22 469 69 69 lub mailem na adres: kontakt@wiener.pl lub poprzez stronę www.wiener.pl/pl-zgloszenie-szkody

W przypadku zdarzenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia zwrotu kosztów poszukiwań i ratownictwa zgłosić niezwłocznie telefonicznie fakt powstania zdarzenia do Wiener TU S.A. pod nr telefonu +48 22 469 69 69 bądź do Centrum Alarmowego pod numerem tel. +48 22 741 39 70 lub w ciągu 7 dni od powrotu do kraju zgłosić do Wiener TU S.A. roszczenie o zwrot kosztów;

Jeśli chcesz skorzystać z assistance, również zadzwoń pod numer tel. +48 22 741 39 70 ewentualnie napisz na assistance@global-assistance.pl

42 z 153 uznało to za pomocne.