Postępowanie w razie wypadku w trakcie podróży zagranicznej
Jeżeli w trakcie podróży zagranicznej osoba ubezpieczona ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachoruje powinna:

W celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów należnych placówce medycznej z tytułu udzielonej pomocy lekarskiej, leczenia szpitalnego, innych objętych ubezpieczeniem kosztów niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Wiener TU S.A.:
pod numerem tel. +48 227499777 (czynne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu)


W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dokonać zgłoszenia szkody w Wiener TU S.A. telefonicznie pod nr +48 22 469 69 69 lub mailem na adres: kontakt@wiener.pl W przypadku zdarzenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia zwrotu kosztów poszukiwań i ratownictwa zgłosić niezwłocznie telefonicznie lub faksem fakt powstania zdarzenia do Wiener TU S.A. pod nr telefonu +48 22 469 69 69 bądź do Centrum Alarmowego pod numerem tel. +48 22 749 97 77 lub w ciągu 7 dni od powrotu do kraju zgłosić do Wiener TU S.A. roszczenie o zwrot kosztów;
23 z 129 uznało to za pomocne.