Gdzie odbywa się komisja lekarska lub badanie przez lekarza orzecznika?
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku ustalane jest po określeniu przez lekarza orzecznika powołanego przez ubezpieczyciela
Stopień trwałego uszczerbku ustalany jest na podstawie przedstawionych dokumentów medycznych oraz „Tabeli norm procentowego uszczerbku na zdrowiu” zamieszczonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, bez konieczności badania Ubezpieczonego przez lekarza orzecznika.

W przypadku jeżeli ustalenie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie przedstawionych dokumentów medycznych nie jest możliwe, stopień ten ubezpieczyciel ustala na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza orzecznika. Informacje o tym gdzie zostanie przeprowadzone badanie przekazuje ubezpieczyciel
30 z 133 uznało to za pomocne.